Zadovoljstvo in predlogi starejših o oskrbi inkontinence

Zadovoljstvo starejših z oskrbo inkontinence smo ocenili z vprašanjem, »Ali je obstoječa ureditev pomoči pri motnjah kontinence za prizadete prijazna?«. Od 133 anketirancev smo prejeli le 43 odgovorov, kar utegne biti posledica nezadostnega poznavanja ureditve ali pomanjkljivega razumevanja vprašanja. Med tistimi, ki so odgovorili, jih 44% slovensko ureditev ocenjuje kot prijazno, 33% kot srednje prijazno, 23% pa kot neprijazno. Pri oceni prijaznosti je potrebno upoštevati, da k njej veliko prispeva diskretnost oskrbe in z ozirom na razporeditev odgovorov, čeravno maloštevilnih, bi lahko sklepali, da je naša ureditev za prizadete dovolj diskretna in prijazna. A motnje kontinence v vseh okoljih prizadete razdelijo na dve strani; na tiste, ki pomoč iščejo v zdravstvu in so o svojih težavah v primernih okoljih pripravljeni tudi spregovoriti in na tiste, ki si bolj ali manj uspešno pomagajo sami.  V prizadevanjih za boljšo oskrbo, naj bi se število tistih, ki poiščejo pomoč, povečevalo, število drugih pa zmanjševalo. Če je število prvih mogoče v veliki meri pregledno ugotoviti, pa število drugih lahko le ocenimo z demografskimi podatki in razširjenosti motenj kontinence med starejšimi.

Tudi na vprašanje »Kako bi bilo oskrbo mogoče izboljšati?«, smo po vsej verjetnosti iz istih razlogov prejeli le 47 odgovorov. Za 53% odgovorov bi to lahko dosegli z ustrezno dostopnostjo do kakovostnih storitev in pripomočkov, 38% meni, da potrebujemo več izobraževanja in ustrezne osveščenosti, 8.5% pa vidi možnost za boljšo oskrbo v doplačilih za višji kakovostni standard. S stališča javnega zdravstva smo z vsebino in odstotki prvih dveh predlogov lahko zadovoljni, saj kažejo na pravilno usmerjenost prizadetih po pravični dostopnosti in ustreznem opolnomočenju prizadetih. Doplačila pa so s stališča zdravstvene in socialne pravičnosti vedno dvorezen meč. Med starejšimi jih je veliko, ki jim predstavljajo oviro do boljše oskrbe in boljše kakovosti življenja. Tu je potrebno še enkrat opozoriti, da nižji standardi plačljivih pripomočkov v zdravstvenem zavarovanju, širijo socialni gradient in razkorak v kakovosti življenja z inkontinenco.

Na vprašanje »Ali menite, da bi morali inkontinenco tudi v javnosti obravnavati kot vsako drugo bolezen?«, pa smo od 133 vprašanih prejeli 93 odgovorov. Velika večina, kar 93.5% jih meni, da bi bilo to potrebno, le 6.5% jih misli, da ne. Odgovora vzbujata vprašanje, kako naj bi inkontinenco, spričo njene socialne stigme, obravnavali kot vsako drugo bolezen? V Sloveniji je za potrebe oseb z motnjami kontinence – kot za vsako drugo bolezen – razmeroma dobro preskrbljeno. Tako bo tudi ostalo, če le ne bo zdravstveno zavarovanje količinsko in kakovostno zmanjševalo obstoječih standardov. Če bi se to zgodilo, bi s tem močno prizadeli kakovost oskrbe in življenja revnejših med starejšimi; vemo, da jih je med njimi veliko. Zavedati pa se moramo, da bo zaradi staranja slovenske družbe inkontinence med nami vse več in da bodo stroški za njeno oskrbo naraščali tudi ob nespremenjenih standardih. Rešitev ni v njihovem zmanjševanju, ampak v opolnomočenju prizadetih z izobraževanjem in v večjem poznavanju in uvajanju konzervativnih ukrepov pomoči: vaj za mišičje medeničnega dna, načina življenja, ustrezne prehrane, nudenju psihološke podpore in predpisovanju ustreznih zdravil. Zgolj predpisovanje in raba še tako kakovostnih pripomočkov ob zanemarjanju naštetega ne predstavlja celovite kakovostne oskrbe.

Za zaključek serije člankov o inkontinenci med starejšimi lahko ugotovimo, da je pri nas stigma inkontinence še vedno eden njenih ključnih problemov. Čeprav se odnos do prizadetih spričo vse večjega števila starih in zelo starih državljanov spreminja na bolje, pa inkontinenco še vedno spremljajo diskriminacija, osebnostne stiske, izguba dostojanstva, prizadeti pa ob neustrezni pomoči sami sebe pogosto sprejemajo kot nečiste in nesposobne. Temu se ne gre čuditi, saj je sposobnost nadziranja nad izločanjem urina in blata v vseh kulturah osnova socialne sprejemljivosti. A tako kot pri nas, je stigma inkontinence prisotna tudi v razvitih družbah in povsod si prizadevajo za njeno zmanjšanje. Na svetovni ravni v tej smeri delujeta dve organizaciji. International Continence Society si že od leta 1971 z izobraževanjem, raziskavami in zagovorništvom trudi izboljšati kakovost življenja vseh z urinsko ali fekalno inkontinenco. V njej sodelujejo urologi, ginekologi, nevrologi, fizioterapevti in zdravstvena nega. Global Forum of Incontinence pa je leta 2006 ustanovilo eno vodilnih svetovnih podjetij, ki proizvaja pripomočke za oskrbo inkontinence, z namenom, da bi z izobraževanjem in izmenjavo mnenj ter izkušenj na celovit način z vključevanjem prizadetih in oskrbovalcev izboljšala zdravstveno, higiensko in socialno oskrbo inkontinence.

V starosti je inkontinenca sindrom, skupna točka za starost značilnih bolezni ali stanj; sladkorne bolezni, uroloških in ginekoloških bolezni ali stanj, duševnega popuščanja, depresije, omejene gibljivosti, starostne krhkosti, debelosti in padcev, pa še nismo vsega našteli. Za pomoč pri vsakem od naštetih stanj so potrebne preventivne in kurativne aktivnosti, med drugim tudi ustrezna oskrba motenj v izločanju urina in blata. Namesto da inkontinenco posebej obravnavamo kot samostojno motnjo, naj bi jo kot spremljajočo težavo vključili v vse podporne aktivnosti, ki so povezane z naštetimi težavami starosti. Tako bi bila njena stigma bistveno manjša, same težave pa bližje in bolj sprejemljive..

Članek je prispevek projekta »SuhDan – Opolnomočenje oseb z motnjami kontinence in zmanjševanje stigme inkontinence v slovenski družbi«, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje.