Nacionalne in mednarodne usmeritve

Program SuhDan v celoti sledi nacionalnim zdravstveno-političnim usmeritvam, hkrati pa jih na področju inkontinence pomembno dopolnjuje. Z usposabljanjem prizadetih, povezovanjem vseh v zvezi z inkontinenco pristojnih zdravstvenih in nevladnih deležnikov, izvajanjem strokovnih smernic,  ugotavljanjem in razširjanjem dobrih praks ter mednarodnim sodelovanjem, bo na celosten in vključujoč način sledil mednarodnim strateškim prizadevanjem za kakovostno oskrbo in vzdrževanje osebnega in socialnega dostojanstva vseh, ki jih v Sloveniji prizadevajo MK.

Program SuhDan je skladen in sledi:

Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015 – 2025 »Skupaj za družbo zdravja« Med njenimi prednostnimi razvojnimi področji je krepitev in varovanje zdravja katere cilji so med drugim tudi podaljševanje pričakovane zdrave življenjske dobe in povečevanje kakovosti življenja za vse skupine prebivalstva, krepitev zdravja in zdravstvena vzgoja in manjšanje neenakosti v zdravju (med spoloma, posameznimi regijami in posameznimi družbenimi skupinami)

Strategiji razvoja dejavnosti javnega zdravja 2013 izpostavlja kako pomembno je krepiti kapacitete dejavnosti javnega zdravja in investirati v krepitev zdravja ter preprečevanje bolezni.

Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020

Izpostavlja tri ključne cilje:

  1. Zmanjševanje tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti socialno ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva;
  2. Izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov;
  3. Izboljševanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči s povečanjem učinkovitosti upravljanja in vodenja izvajalskih organizacij, povečanjem njihove avtonomije ter upravljanjem kakovosti in zagotavljanjem večjega vpliva uporabnikov in predstavnikov uporabnikov na načrtovanje in izvajanje storitev.

Socialnemu investicijskemu paketu Vlaganje v zdravje SWD (2013), ki ga je izdala Evropska komisija. izpostavlja kot pomembna vlaganja za vključujočo rast in socialno kohezijo 1) vlaganja v vzdržen in učinkovit zdravstveni sistem, 2) vlaganje v zdravje kot vlaganje v človeški kapital in 3) vlaganje v zmanjševanje neenakosti v zdravju.

WHO European regional office: Health 2020: A European policy framework supporting action across government and society for health and well-being

Glavni strateški cilji so (1) izboljšanje zdravja za vse in zmanjšanje neenakosti v zdravju in (2) izboljšanje vodenja in upravljanja za zdravje

WHO Health workforce for ageing populations, 2016

 WHO Catalysing Global Action to Eliminate Stigma and Discrimination in Health Care

Geneva, 10 – 11 November 2015, Meeting Statement

European Innovation Partnership for Active and Healthy Ageing  – cilji:

–      Omogočiti državljanom EU zdravo, aktivno in neodvisno življenje v starosti

–      Izboljšanje trajnosti in učinkovitosti socialnih in zdravstvenih sistemov

Povečanje in zboljšanje konkurenčnosti trgov za inovativne produkte in storitve, ki odgovarjajo na izzive starajočega se prebivalstva

Europe 2020 – 5. cilj strategije je boj proti revščini in socialni izključenosti